Шифр: В100/2017/9
   Журнал

Вища школа : наук.-практ. вид. - К. : Знання, 2001 - . - ISSN 1682-2366. - Виходить щомісячно
2017р. № 9
Зміст:
Де професорам ведеться найкраще: скільки платять викладачам. - С.7-74
Корсак, Костянтин. Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens / К. Корсак. - С.75-86
Благініна, Світлана. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти в минулому і в наш час / С. Благініна. - С.87-99
Книш, Інна. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій / І. Книш, Н. Кочубей. - С.100-115
Церклевич, Вікторія. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки / В. Церклевич. - С.116-125
Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)
    Церклевич, Вікторія.
    Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки / В. Церклевич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 9. - С. 116-125. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 1682-2366
Рубрики: Вища освіта--Економічна
   Вища освіта--Освітні технології

Кл.слова (ненормовані):
наочність -- візуальний метод -- візуальний поворот -- екскурсія -- місто -- музей -- архітектура
Анотація: У статті обгрунтовано актуальність та продемонстровано можливості застосування візуального методу у процесі викладання історії економіки. Розкрито сутність понять "візуальний поворот" та "візуальний метод", розуміння візуального в дослідницькій практиці. Представлено приклади використання засобів наочності (навчальна екскурсія, вивчення музейних експозицій) у зарубіжній та вітчизняній педагогічній практиці. Запропоновано авторський підхід у викладанні історії економіки, наведено зразки методичних напрацювань автора в розробленні та проведенні навчальних екскурсій з історії економіки.


Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)


Шифр: В100/2017/11
   Журнал

Вища школа : наук.-практ. вид. - К. : Знання, 2001 - . - ISSN 1682-2366. - Виходить щомісячно
2017р. № 11
Зміст:
Руху юних техніків в Україні - 90 років : інтерв’ю з Миколою Грудиною. - С.7-10
Дєордіца, Таяна-Лідія. Візуальна грамотність як протидія "слайдовому мотлоху" / Т. -Л. Дєордіца. - С.11-20
Коваль, Людмила. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич. - С.21-36
Мегем, Євген. Проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в особистісно-орієнтованому освітньому процесі / Є. Мегем, О. Дещенко. - С.37-45
Кугай, Наталія. Застосування методів інтерактивного навчання для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики / Н. Кугай. - С.46-54
Федевич, Людмила. Сіверські орнаменти у різьбленому дереві Ігоря Білевича / Л. Федевич. - С.58-66
Грудинін, Борис. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України / Б. Грудинін. - С.67-81
Петрюк, Сергій. До питання здорового способу життя / С. Петрюк. - С.82-91
Безручко, Олександр. Аналіз маловідомих лекцій 1932 року українського кінорежисера і драматурга Олександра Довженка / О. Безручко. - С.92-100
Бутова, Віра. Роль учителя у забезпеченні якості шкільної освіти Фінляндії / В. Бутова. - С.101-108
Вища освіта і наука: огляд періодичних видань. - С.109-125
Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)
    Коваль, Людмила.
    Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 11. - С. 21-36 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 1682-2366
Рубрики: Вища освіта--Освітні технології
Кл.слова (ненормовані):
продуктивне навчання -- продуктивність -- компетентність -- діяльнісний підхід -- продуктивна компетентність -- продуктивна освіта
Анотація: Статтю присвячено обгрунтуванню меж і можливостей упровадження продуктивного навчання як альтернативи традиційним освітнім технологіям у вищій школі або доповнення їх. Методика представленого дослідження включає філософські концепції єдності та взаємозумовленості культурно-освітніх явищ і процесів, теорію наукового пізнання, провідні ідеї методологічних підходів до підготовки фахівців у ХХІ ст. Охаракетризовано принцип "навчання через діяльність" та висвітлено складові продуктивної освіти. Змістово розмежовано сутність репродуктивних і продуктивних технологій навчання; з’ясовано принципові відмінності в організації освітнього процесу у традиційному форматі та за технологією продуктивного навчання. Представлено основні підходи до розуміння сутності дефініції "продуктивність", визначено головні компоненти продуктивного навчання. Виокремлено змістові відмінності розуміння педагогічної освіти на рівні закладу вищої світи; з’ясовано психолого-педагогічні аспекти упровадження технології продуктивного навчання. Наукова новизна полягає в узагальненні світового досвіду у сфері діяльнності продуктивних шкіл; висвітленні складових продуктивної освіти та напрямів реалізації технології продуктивного навчання на рівні вищої школи; визначенні сутності дефініції "продуктивна компетентність". Практична значимість полягає в обгрунтуванні актуальності упровадження продуктивного навчання як альтернативи (або доповнення) до традиційних освітніх технологій у вищій школі.


Дод.точки доступу:
Церклевич, Вікторія

Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)


Шифр: В100/2017/12
   Журнал

Вища школа : наук.-практ. вид. - К. : Знання, 2001 - . - ISSN 1682-2366. - Виходить щомісячно
2017р. № 12
Зміст:
Коваль, Людмила. Інтегральні засади функціонування споживчої кооперації та кооперативної освіти: відповіді на виклики XXI ст. / Л. Коваль, В. Церклевич. - С.7-24
Зіньковський, Юрій. Мотивація до навчання у професійній школі / Ю. Зіньковський, Ю. Адаменко. - С.25-37
Ковалюк, Тетяна. Освітні стандарти для ІТ-галузі та їхній зв’язок із професійними стандартами / Т. Ковалюк, О. Чайковська. - С.38-50
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут: від фундаментальних освітніх традицій до інновацій у фаховій підготовці. - С.51-55
Матвієнко, Оксана. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін. - С.56-64
Дараган, Тетяна. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладацькій діяльності / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк. - С.65-69
Крученко, Світлана. Кібербулінг як одна із форм психологічного насилля / С. Крученко. - С.70-80
Бермус, Олександр. Онтологічні проблеми науково-педагогічного пізнання в сучасному світі / О. Бермус. - С.81-92
Безручко, Олександр. Початок кінопедагогічної діяльності Олександра Довженка / О. Безручко. - С.93-102
Вища освіта і наука: огляд періодичних видань. - С.103-120
Перелік статей та інших матеріалів, опублікованих у журналі "Вища школа" у 2017 році. - С.121-126
Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)
    Коваль, Людмила.
    Інтегральні засади функціонування споживчої кооперації та кооперативної освіти: відповіді на виклики XXI ст. / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 12. - С. 7-24 : табл. . - ISSN 1682-2366
Рубрики: Вища освіта--Економічна
Кл.слова (ненормовані):
споживча кооперація -- кооперативна освіта -- кооперативне навчання -- заклад вищої освіти -- навчальна платформа -- віртуальне навчальне підприємство
Анотація: Стаття присвячена обгрунтуванню інтегральних засад функціонування та розвитку споживчої кооперації та кооперативної освіти у контексті викликів ХХІ ст. Методика дослідження включає ідеї синергетики про складність освітніх систем, концепцію єдності та взаємозумовленості освітніх явищ і процесів, теорію наукового пізнання, провідні ідеї методологічних підходів до підготовки фахівців у ХХІ ст. Лаконічно визначено зміст глобальних викликів, що постають перед традиційною парадигмою вищої освіти. Обгрунтовано раціональні підстави зародження та реалізації ідеї кооперативної освіти як функціональної складової споживчої кооперації. Простежено зміни у кооперативній освіті упродовж ХХ ст., представлено модерні інтерпретації змісту дефініцій "кооперативна освіта", "кооперативне навчання" у ХХІст. Представлено механізм інтеграції ланок "наука - освіта - виробництво" за посередницва навчальної платформи як інноваційного освітнього інструмента.


Дод.точки доступу:
Церклевич, Вікторія; Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Є примірники у відділах: всього 1 : Ч/З№1(Універсальний) (1)
Вільні: Ч/З№1(Універсальний) (1)